یک سوال نمونه در ارتباط با محاسبه اندازه زاویه

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی یک سوال نمونه در ارتباط با محاسبه اندازه زاویه را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

مفاهیم کلی قرینه خطی و نقطه ای

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مفاهیم کلی قرینه خطی و نقطه ای را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

سوال پیدا کردن مقدار زاویه بین دو عقربه ساعت

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی سوال پیدا کردن مقدار زاویه بین دو عقربه ساعت را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

مفاهیم اولیه مختصات

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مفاهیم اولیه مختصات را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

تناسب در مخلوط کردن مایعات مبحث دوم

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی تناسب در مخلوط کردن مایعات را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

یک سوال جالب و مهم در تناسب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی یک سوال جالب و مهم در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

یک سوال جالب در تناسب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی یک سوال جالب در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

تناسب و احتمال سوال

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی تناسب و احتمال سوال به صورت کامل و حرفه ای را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.ش

group0
2,000 تومان

روش محاسبه مساحت مکعب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی روش محاسبه مساحت مکعب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

چند تمرین مساحت و حجم

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی چند تمرین مساحت و حجم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

قرینه شکل در چهار ناحیه به صورت کامل و حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی قرینه شکل در چهار ناحیه به صورت کامل و حرفه ای را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

 

group0
2,000 تومان

یک مسله کاربردی در تناسب ۲

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی یک مسله کاربردی در تناسب  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!