سوال پیدا کردن مقدار زاویه بین دو عقربه ساعت

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی سوال پیدا کردن مقدار زاویه بین دو عقربه ساعت را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

مفاهیم اولیه مختصات

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مفاهیم اولیه مختصات را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

یک سوال جالب و مهم در تناسب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی یک سوال جالب و مهم در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

یک سوال جالب در تناسب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی یک سوال جالب در تناسب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

روش محاسبه مساحت مکعب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی روش محاسبه مساحت مکعب را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

چند تمرین مساحت و حجم

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی چند تمرین مساحت و حجم را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

کسر در تناسب

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی کسر در تناسب  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

مفاهیم اولیه مختصات چهار ناحیه

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مفاهیم اولیه مختصات چهار ناحیه  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

تناسب سن و روش حل

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث  تناسب سن و روش حل آن   مجموع را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
2,000 تومان

نسبت طول به عرض مسئله مهم

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی تعریف نسبت طول به عرض مسئله مهم  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

نحوه حل تناسب مستقیم

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی تعریف نحوه حل تناسب مستقم  را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group0
رایگان!

تناسب اختلاف مجموع

بدون امتیاز 0 رای

فیلم آموزشی مبحث  مبحث  تناسب اختلاف مجموع را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده. با ما در سایت علمی همراه باشید.

group1
2,000 تومان