تعیین علامت در ضرب اعداد صحیح

فیلم آموزشی  تعیین علامت در ضرب اعداد صحیح توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

نمودار ستونی و خط شکسته(چهارم)

فیلم آموزشی  نمودار ستونی و خط شکسته  توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

نمودار ستونی و خط شکسته( پنجم )

فیلم آموزشی  نمودار ستونی و خط شکسته  توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

نمودار دایره ای

فیلم آموزشی  نمودار دایره ای  توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

مقدار پیمایش عقربه دقیقه شمار روی محیط ساعت

فیلم آموزشی  مقدار پیمایش عقربه دقیقه شمار روی محیط ساعت  توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

معرفی مستطیل

فیلم آموزشی  معرفی مستطیل توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

معرفی مربع

فیلم آموزشی  معرفی مربع توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

معرفی متوازی الاضلاع

فیلم آموزشی  معرفی متوازی الاضلاع  توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان

یک سوال جالب در مورد ثلث و نصف و …

فیلم آموزشی یک سوال جالب در مورد ثلث و نصف و … را  به زبان ساده و روان توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید به سوالات پاسخ دهید

group0
رایگان!

قرینه نقطه ای

فیلم آموزشی قرینه نقطه ای را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده.

group0
رایگان!

قرینه خطی

فیلم آموزشی قرینه خطی را به زبانی ساده و روان توضیح داده ایم. با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی این مبحث را یاد گفته و با خیال راحت می توانید تمامی سوالات را در این مبحث پاسخ صحیح داده.

group1
رایگان!

معرفی لوزی

فیلم آموزشی  معرفی لوزی توضیح داده شده است.با دیدن این فیلم آموزشی به راحتی می توانید تمامی سوالات را به درستی پاسخ صحیح دهید.

group0
5,000 تومان