معرفی فصول ریاضی هفتم

در این فیلم آموزشی به معرفی فصول ریاضی هفتم می پردازیم. که در فیلم های آموزشی بعدی به آموزش تک تک موارد پرداخته می شود

group0
رایگان!