اسرار زحل

مدرس: سایت علمی

زیبایی آسمان زحل به خاطر نوارهای روشن حلقه‌های اطراف آن است.به علت سرعت حرکت کیوان به دور خود در قطب‌های آن نوعی حالت پخی مشاهده می‌شود که سیاره را از شکل کرهٔ کامل دور می‌کند. زحل از جنبه‌های زیادی شبیه مشتری است، جز اینکه در اطراف آن چندین حلقه شگفت‌انگیز وجود دارد و …

group0
رایگان!