بخش پذیری ۴،۶،۷،۸

این فیلم آموزشی بخش پذیری اعداد ۴،۶،۷،۸ به زبان ساده و روان می باشد که پیش نیازی برای دیگر فیلم های آموزشی می باشد.

group2
5,000 تومان