مقایسه اعشار

گروه آموزشی سایت علمی ، برای یاد گیری  هر چه بهتر شما دانش آموزان عزیز فیلم های اموزشی را تهیه نموده است. با دیدن این فیلم آموزشی موضع اعشار را به راحتی می توانید یاد گرفته و در تمرینات خود استفاده نمایید. 

group0
رایگان!